วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Verb to be


 การใช้ verb to be 
   verb to be นั้น จะเห็นกันบ่อยในประโยคภาษาอังกฤษ verb to be ก็จะมี is, am, are ซึ่งก็จะใช้กับ ประธานของประโยคที่แตกต่างกัน 
ในภาษาอังกฤษนั้นการบ่งบอกถึงการกระทำ(กริยา) ในแต่ละช่วงเวลานั้น เราก็จะใช้ verb ที่รูปแตกต่างกัน ดังนั้น ก็จะเกิดกริยาในรูป ปัจจุบัน และอดีต ขึ้นมา ( V1(ปัจจุบัน) V2 V3)
is am are นั้นมีรูปอดีตเป็นดังนี้ Verb to be V1 V2 V3 is, is was been /am ,am was been /are, are were been
 Verb to be โดยความหมายแล้วนั้นจะแปลว่า เป็น อยู่ คือ หน้าที่ของ Verb to be ที่มีให้เห็นในประโยคภาษาอังกฤษบ่อยๆเลยก็คือ

1. เป็นกริยา เช่น It is a cat ประธาน+กริยา+กรรม   หรือ It is here
ประธาน+กริยา+คำขยายกริยา (จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องตามด้วยกรรม)

ประธาน+กริยา+คำขยายกริยา (จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องตามด้วยกรรม)
2. เป็นตัวบอกการเวลา ภาษาอังกฤษ พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน verb to be จะใช้ใน Continuous Tense เช่น
                   I am watching TV .  ประธาน+ กริยา+ กรรม
   จะเห็นได้ว่ากริยาในประโยคนี้ไม่ใช่ am แต่คือ watch ซึ่ง am ในประโยคนี้เป็นตัวบ่งบอกว่า ประโยคนี้อยู่ใน Continuous Tense คือ บ่งบอกว่า I ซึ่งเป็นประธาน กำลัง(am) ดูทีวี คือการกระทำกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
3.เราใช้ Verb to be ในประโยค Passive Voice ซึ่งเป็นประโยคที่แสดงถึงการถูกกระทำ  เช่น 
This book was written by me.  กรรม + verb + ผู้กระทำ
  จะเห็นได้ว่าในประโยคนี้ was คือ Verb to be ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่า ประโยคนี้ หนังสือเป็นสิ่งที่ถูกกระทำ คือ ถูกเขียนขึ้นมา 

 
   แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
http://www.google.co.th/images
http://www.nsru.ac.th/oldnsru/data/english/verb.html
http://www.lamptech.ac.th/article/03.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Dqb7xqyfTbg
 
 
 
To Be Verb Practice 1 
Write the correct verb form for each sentence. 
1) I _______ sleepy.6) We _______ busy.
2) You _______ handsome.7) You _______ all awake.
3) He _______ short.8) They _______ beautiful.
4) She _______ friendly.9) The teacher _______ kind.
5) It _______ cold today.10) The students _______ intelligent

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น